Vzdelávacie materiály

[piktogram 50+]

Vzdelávacie aktivity


Metodická príručka obsahuje viac ako 50 aktivít, ktoré sú pripravené na využitie v škole. Učiteľ v nej nájde kompletný postup na realizáciu, doplnkové materiály a odkazy na interaktívne cvičenia. Všetky aktivity sú v praxi jednoducho realizovateľné a využívajú inovatívne metódy vo výučbe, ktorých spoločným menovateľom je zážitok žiaka.

Použité metódy

[piktogram Rovesnícke vzdelávanie]
[piktogram Tímová spolupráca]
[piktogram Rolové hry]
[piktogram Pojmová mapa]
[piktogram Problémové vyučovanie]
[piktogram Obrátené vyučovanie]
[piktogram Gamifikácia]
[piktogram Dramatizácia]
[piktogram Práca s DVO]
[piktogram Projektové vyučovanie]
[piktogram Outdoorové vyučovanie]
[piktogram Storytelling (rozprávanie príbehu)]

Ukážky vzdelávacích aktivít